บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1347  

นาย สุวิทย์ แก้วมณี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

073-330890

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว ทฤฒมน เพชรนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

073-330890

t[email protected]

นาง กัญญารัตน์ ราชปักษิณ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

073-330890

[email protected]

นางสาว อาภากร จันทร์บาลใจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

073-330890

[email protected]

นาย สำราญ แก้วทรายขาว

พนักงานขับรถยนต์ ส2

073-330890

[email protected]

นางสาว พิริยา พงศ์ประพันธ์

นักจัดการงานทั่วไป

073-330890

[email protected]

นางสาว แวอัซมา แวมูดอ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

073-330890

[email protected]

นางสาว ประภาพร สุวรรณเพชร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

073-330890

[email protected]

นางสาว นุจรี รุยไกรรัตน์

พนักงานธุรการ

073-330890

[email protected]

นางสาว มัณฑนา แก้วทรายขาว

นักการภารโรง

073-330890

[email protected]

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นางสาว อรอุมา บุญมี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

073-330890

[email protected]th

นาย จรัญ ทับทิมทอง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

073-330890

[email protected]

นางสาว ปรมาภิ์ แสงจันทร์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

073-330890

[email protected]

นาย เฉลิม ณ รังษร

ช่างซ่อมบำรุง ช3

073-330890

[email protected]

นาย กอเดร์ เจะมามะ

พนักงานประจำโรงงาน

073-330890

[email protected]

นาย เจ๊ะอาแซ หะยีสะมะแอ

พนักงานประจำโรงงาน

073-330890

[email protected]

นาย อนวัฒน์ สีมานนท์

พนักงานประจำห้องทดลอง

073-330890

[email protected]

นางสาว ปานทิพย์ สังข์ผล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

073-330890

[email protected]

นาย สมพล แซ่สิม

พนักงานประจำคลังสินค้า

073-330890

[email protected]

นาย ชนินทร์ แดงดิษคีรี

พนักงานประจำโรงงาน

073-330890

[email protected]

นาย สะมะแอ สามะ

พนักงานประจำโรงงาน

073-330890

[email protected]

นาย รอไอ อิสอปุเต๊ะ

พนักงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

073-330890

[email protected]

นาย สะไฮมี เซ็ง

พนักงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

073-330890

[email protected]

นาย กิตติศักดิ์ เภอบาล

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

073-330890

[email protected]

นางสาว นิธนภา สิทธิสุทธิ์

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

073-330890

[email protected]

นาย ลือศักดิ์ หนูแดง

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

073-330890

[email protected]

นาย ธิติสรณ์ กิจศิริ

ผู้ช่วยปฏิบัติงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

073-330890

[email protected]

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นาย ศุภศักดิ์ หนูเจริญ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

073-330890

[email protected]

นาย ปรัชญา ยอดคง

พนักงานประจำห้องทดลอง

073-330890

[email protected]

นางสาว ขนิษฐา บัวสิน

พนักงานประจำห้องทดลอง

073-330890

[email protected]

นาย ยุทธนา สาวะอินทร์

นักเกษตร

073-330890

[email protected]

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นาง ผกามาส ทับทิมทอง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

073-330890

[email protected]

นางสาว ผกามาส ทับทิมทอง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

073-330890

[email protected]

นาย พูนทวี แสงสมัคร

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

073-330890

[email protected]

นาย มะรอสดี หามะ

พนักงานประจำคลังสินค้า

073-330890

[email protected]

นาย สมัง มะแซ

พนักงานประจำคลังสินค้า

073-330890

[email protected]

นางสาว นฤมล ศรีสุข

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

073-330890

[email protected]

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นางสาว วิภาวรรณ ศรัทธารัตน์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

073-330890

[email protected]

นางสาว สุทธินี คชรัตน์

นักวิชาการเกษตร

073-330890

[email protected]

นาย ซุลกีฟลี สะมะแอ

นักวิชาการเกษตร

073-330890

[email protected]

นางสาว จุฬาลักษณ์ อินทไชย

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

073-330890

[email protected]

นาย อรรณพ เกื้อก่อบุญ

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

073-330890

[email protected]

นาย ไชยา ชุมพราหมณ์

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

073-330890

[email protected]