บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    107  

นาย สมบูรณ์ สุวรรณโณ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว ทฤฒมน เพชรนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

073-330890

thritthamol.p@rice.mail.go.th

นาง กัญญารัตน์ ราชปักษิณ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

073-330890

kanyarat.r@rice.mail.go.th

นางสาว อาภากร จันทร์บาลใจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

073-330890

arpagorn.j@rice.mail.go.th

นาย สำราญ แก้วทรายขาว

พนักงานขับรถยนต์ ส2

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ศิริรัตน์ ทองคำ

นักจัดการงานทั่วไป

073-330890

sirirat.to@rice.mail.go.th

นางสาว พิริยา พงศ์ประพันธ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ประภาพร สุวรรณเพชร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว นุจรี รุยไกรรัตน์

พนักงานธุรการ

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว มัณฑนา แก้วทรายขาว

นักการภารโรง

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นางสาว อรอุมา บุญมี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

073-330890

onouma.b@rice.mail.go.th

นาย จรัญ ทับทิมทอง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

073-330890

jarun.t@rice.mail.go.th

นาย ศุภศักดิ์ หนูเจริญ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

073-330890

suppasak.n@rice.mail.go.th

นาย กฤษณะ สาระชาติ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย เฉลิม ณ รังษร

ช่างซ่อมบำรุง ช3

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย พูนทวี แสงสมัคร

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย กอเดร์ เจะมามะ

พนักงานประจำโรงงาน

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย เจ๊ะอาแซ หะยีสะมะแอ

พนักงานประจำโรงงาน

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย อนวัฒน์ สีมานนท์

พนักงานประจำห้องทดลอง

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ปานทิพย์ สังข์ผล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย สมพล แซ่สิม

พนักงานประจำคลังสินค้า

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย สะปีอิง จาโรง

พนักงานประจำโรงงาน

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย สะมะแอ สามะ

พนักงานประจำโรงงาน

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย รอไอ อิสอปุเต๊ะ

พนักงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย อับดุลเลาะ สามะ

พนักงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย สะไฮมี เซ็ง

พนักงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย กิตติศักดิ์ เภอบาล

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว เนาวนิตย์ ดวงศรี

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ลือศักดิ์ หนูแดง

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ธิติสรณ์ กิจศิริ

พนักงานขับรถยนต์

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นาย สุวิทย์ แก้วมณี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

073-330890

suvit.k@rice.mail.go.th

นางสาว ปรมาภิ์ แสงจันทร์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

073-330890

porama.s@rice.mail.go.th

นางสาว ขนิษฐา บัวสิน

พนักงานประจำห้องทดลอง

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ปรัชญา ยอดคง

พนักงานประจำห้องทดลอง

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ยุทธนา สาวะอินทร์

นักเกษตร

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว จุฬาลักษณ์ อินทไชย

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย อนัส อีแต

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย ไชยา ชุมพราหมณ์

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย รูสลัม เฮง

พนักงานขับรถยนต์

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นางสาว วิภาวรรณ ศรัทธารัตน์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

073-330890

wiphawan.s@rice.mail.go.th

นาย พรรษา บุญสร้าง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ส2

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย มะรอสดี หามะ

พนักงานประจำคลังสินค้า

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นาย สมัง มะแซ

พนักงานประจำคลังสินค้า

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว นฤมล ศรีสุข

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นาง ผกามาส ทับทิมทอง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

073-330890

pakamas.t@rice.mail.go.th

นางสาว สุทธินี คชรัตน์

นักวิชาการเกษตร

073-330890

sutthinee.k@rice.mail.go.th

นาย ซุลกีฟลี สะมะแอ

นักวิชาการเกษตร

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว นิธนภา สิทธิสุทธิ์

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

073-330890

ptn_rsc@rice.mail.go.th