ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อำเภอสทิงพระ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา


    ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อำเภอสทิงพระ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

   

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์ ทองคำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวควนรู ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และดูความก้าวหน้าของสิ่งปลูกสร้าง