ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกาะไหล ตำบลบ้านหารอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา


    ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกาะไหล ตำบลบ้านหารอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

   

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์ ทองคำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกาะไหล ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เพื่อให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์