ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ กลุ่มแปลงขยายพันธุ์ข้าว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


    ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ กลุ่มแปลงขยายพันธุ์ข้าว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

   

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายจรัญ ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายศุภศักดิ์ หนูเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาววิภาวรรณ ศรัทธารัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายอนวัฒน์ สีมานนท์ พนักงานประจำห้องทดลอง ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัยในหัวข้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี และเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ กลุ่มแปลงขยายพันธุ์ข้าวกลุ่มแดนสงวน กลุ่มหัววัง และกลุ่มผักกูด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา