ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ กลุ่มแปลงขยายพันธุ์ข้าว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


    ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ กลุ่มแปลงขยายพันธุ์ข้าว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

   

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วย นายสุวิทย์ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายจรัญ ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายศุภศักดิ์ หนูเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาววิภาวรรณ ศรัทธารัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัยในหัวข้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี และเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ กลุ่มแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา