ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


    ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

   

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา บุญมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายอนวัฒน์ สีมานนท์ พนักงานประจำห้องทดลอง, นายกิตติศักดิ์ เภอบาล และนางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัยในหัวข้อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ณ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา