ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ตำบลบ้านขาว อำภอระโนด จังหวัดสงขลา


    ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

   

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์ ทองคำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหนองอ้ายแท่น และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์