ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการทำนาปีแก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา


    ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการทำนาปีแก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

   

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายสมบูรณ์สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวปรมาภิ์ แสงจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และนายไชยา ชุมพราหมณ์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ปฎิบัติราชการเพื่อติดตามและให้คำแนะนำการทำนาปีแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 ณ ม.1 ต.คลองกวาง อ.นาทวี และม.5 ตำบลบ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา