โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่


  •       554  

   

การปฏิบัติงาน/ภารกิจที่รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

      - งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพัฒนาบุคลากร งานการเจ้าหน้าที่ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานข้อมูลและสารสนเทศ งานประชุมและประสานราชการทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

    1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย

    2. วางแผนและดำเนินการ ควบคุมกำกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ในไร่นา และในโรงงาน

   3. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขยายเมล็ดพันธุ์แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป

    4. บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

    5. ให้บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และการเก็บรักษา

    6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

    7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มควบคุมคุณภาพ

    1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์

    2. ควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอน

    3. ให้บริการทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์

    4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

    5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

   1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำสารสนเทศด้านการตลาดและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

    2. วางแผนการผลิต และจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

    3. บริหารจัดการด้านการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

    4. พัฒนา และสนับสนุนการใช้และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในท้องถิ่น

  5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

    6. พัฒนาระบบเครือข่ายการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี

 7. ดำเนินการ/ประสานงานการตรวจสอบ และออกใบรับรองแหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

    8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

    1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

    2. ดำเนินการ/ประสานงานการถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในท้องถิ่น

    3. พัฒนา สนับสนุนระบบเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธฺุ์ข้าว

    4. พัฒนา สนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น

   5. ดำเนินการ/ประสานงานการตรวจสอบระบบการผลิต และออกใบรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

    6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย