ประชาสัมพันธ์


Sample project image

งานวันดินโลกจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน"

งานวันดินโลกจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน" ณ สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2022-12-30 14:49:10

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2022-12-30 14:23:02

อ่านต่อ...
Sample project image

ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566

ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2022-12-30 14:17:08

อ่านต่อ...
Sample project image

ลงพื้นที่ประสานงาน พูดคุยรายละเอียด ร่วมวางแผนการดำเนินงาน การจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบ

ลงพื้นที่ประสานงาน พูดคุยรายละเอียด ร่วมวางแผนการดำเนินงาน การจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่ายข้าว) ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2022-12-30 13:53:30

อ่านต่อ...
Sample project image

ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 ณ อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2022-12-30 13:38:25

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่ายข้าว) ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2022-12-30 13:18:11

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง จังหวัดพัทลุง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2022-11-23 16:19:03

อ่านต่อ...
Sample project image

ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2022-11-23 16:10:34

อ่านต่อ...

ปีที่ 22 ฉบับที่ 07 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2022-07-31 17:52:13    26     4 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 06 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2022-07-16 14:11:06    18     0 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 05 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2022-07-16 14:09:08    15     0 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 04 ประจำเดือน เมษายน 2565

ประจำเดือน เมษายน 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2022-07-16 14:02:18    15     0 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 03 ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประจำเดือน มีนาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2022-04-16 13:14:31    40     2 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 02 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2022-03-14 10:02:06    57     3 

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายข่าวประกาศ
จัดซือจัดจ้าง

ระบบงานภายใน


สายด่วนหมอข้าว