ประชาสัมพันธ์


Sample project image

เข้าร่วมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่แบบออนไลน์ หลักสูตร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและระบบตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและระบบตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2022-04-22 13:50:17

อ่านต่อ...
Sample project image

ต้อนรับที่ปรึกษากองเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายวีระวุฒิ อัครธราดล ที่ปรึกษากองเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2022-04-22 09:27:49

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2565 (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์)

ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2565 (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์) ในอำเภอหาดใหญ่ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2022-04-16 13:11:09

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจังทำสรุปสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2564

นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2022-04-07 09:40:33

อ่านต่อ...
Sample project image

อบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565 (จังหวัดยะลา)

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ผลิตข้าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม ยะลาแกรนด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2022-04-07 09:16:47

อ่านต่อ...
Sample project image

อบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565 (จังหวัดสงขลา)

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ผลิตข้าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม วีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2022-04-07 09:03:33

อ่านต่อ...
Sample project image

ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร แนะนำ ส่งเสริมเสริมการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง

ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร แนะนำ ส่งเสริมเสริมการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2022-03-25 13:10:42

อ่านต่อ...
Sample project image

งานรณรงค์เทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565

งานรณรงค์เทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2022-03-25 13:02:47

อ่านต่อ...

ปีที่ 22 ฉบับที่ 02 ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประจำเดือน มีนาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2022-04-16 13:14:31    17     2 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 02 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2022-03-14 10:02:06    28     3 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2565

ประจำเดือน มกราคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2022-02-09 13:41:03    29     5 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2022-01-23 13:32:02    28     0 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2022-01-23 13:30:58    23     0 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี   2022-01-23 13:28:51    24     1 

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายข่าวประกาศ
จัดซือจัดจ้าง

ระบบงานภายใน


สายด่วนหมอข้าว