ข่าวกิจกรรม


ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อำเภอสทิงพระ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อำเภอสทิงพระ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-12 10:29:49

อ่านต่อ...

ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกาะไหล ตำบลบ้านหารอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกาะไหล ตำบลบ้านหารอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-08 15:50:04

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ กลุ่มแปลงขยายพันธุ์ข้าว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ กลุ่มแปลงขยายพันธุ์ข้าว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-08 15:46:37

อ่านต่อ...

ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-08 15:42:57

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ กลุ่มแปลงขยายพันธุ์ข้าว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ กลุ่มแปลงขยายพันธุ์ข้าว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-08 15:37:13

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อสำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ณ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-08 15:32:53

อ่านต่อ...

ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ตำบลบ้านขาว อำภอระโนด จังหวัดสงขลา

ติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-08 15:27:21

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการทำนาปีแก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการทำนาปีแก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-08 15:18:45

อ่านต่อ...

ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2564 ติดตามการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ฤดูกาลใหม่

ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2564 ติดตามการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ฤดูกาลใหม่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-01 15:40:36

อ่านต่อ...

จัดกิจกรรม Big Cleaning day ครั้งที่ 2

จัดกิจกรรม Big Cleaning day ครั้งที่ 2

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-06-30 15:06:59

อ่านต่อ...

ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลโรง ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลโรง ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-06-30 15:04:11

อ่านต่อ...

สำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัยในหัวข้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

สำรวจข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัยในหัวข้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 2021-06-30 14:59:48

อ่านต่อ...