แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กุมภาพันธ์ 2561 21
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2561 21
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีคัดเลือก 30 มกราคม 2561 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร-ปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธีคัดเลือก 24 มกราคม 2561 29
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ธันวาคม 2560 35
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สารกำจัดหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2560 46
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ถาดเพาะกล้านาโยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2560 41
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2560 32
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกิจกรรมจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง สารกำจัดหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2560 34
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์ปอเทือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2560 31