แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ธันวาคม 2560 8
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สารกำจัดหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2560 7
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ถาดเพาะกล้านาโยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2560 6
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2560 8
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกิจกรรมจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง สารกำจัดหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2560 8
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์ปอเทือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2560 6
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยจัดซื้อวัสดุการเกษตร สารกำจัดหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2560 7
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าขนส่งเมล็ดพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2560 13