โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

kitjakome239

นางผกามาส ทับทิมทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมสัมมนา

ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก)

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่าน นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 พื้นที่อำเภอรัตภูมิ และเข้าร่วมการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ณ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา มีการจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ ฐานการผลิตข้าวคุณภาพ การลดต้นทุนการผลิตข้าว การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า และเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ เป็นประธานเปิดการสัมมนา