จัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี

kitjakome235

นางสาวอรอุมา บุญมี และเจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางผกามาศ ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายมะรอสดี หามะ ตำแหน่ง พนักงานประจำคลังสินค้า และนางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดีโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 โดยมีประธานศูนย์ ศพก. เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย