โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

kitjakome233

นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ ประชุมโครงการระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสิรินันท์  แสงสมัคร  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 กิจกรรม อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ณ ที่ทำการศูนย์ ศจช. บ้านหนองเสาธง หมู่ที่ 6 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 ราย