ร่วมประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

kitjakome232

นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ ร่วมจัดประชุมโครงการระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสิรินันท์  แสงสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 กิจกรรม อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองเสือเหนือ ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 ราย