อบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Niche Market)

kitjakome231

นางสาวอรอุมา บุญมี พร้อมด้วยเจ้าหน้าจัดอบรมหลักสูตร

ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Niche Market)

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางผกามาศ ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบควบคุมภายในบบกลุ่ม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่บรรยายในหัวข้อเรื่อง การทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม การวางแผนการผลิตข้าว การแปรรูปสินค้าข้าว และช่องทางการตลาด รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ หมู่ 3 บ้านคูหาใต้ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และกลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา เกษตรกร จำนวน 60 ราย