อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตข้าว Pre GAP

kitjakome216

อบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าว Pre GAP

อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันที่ 27 เมษายน 2560 นายจำลอง บุญแนบ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาววิภาวรรณ ศรัทธารัตน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร และนางสาวมนทิรา เกษจินดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร จัดอบรมหลักสูตรหลักสูตรการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน ปี 2560 ณ ศาลาประจำตำบล ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ชี้แจงโครงการระดับพื้นที่ การผลิตข้าวตามหลักการ Pre GAP และการเรียนรู้ผ่านแปลงสาธิต เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 76 ราย