ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

kitjakome213

นางสาวอรอุมา บุญมี ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

วันที่ 26 เมษายน 2560 นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางผกามาศ ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร และนางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ และแนะนำการกรอกข้อมูลในเล่มระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มให้แก่เกษตรกร ณ กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ หมู่ 3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เกษตรกรผู้เข้าร่วม จำนวน 15 ราย