ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดยะลา

kitjakome212

นายสุวิทย์ แก้วมณี ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในโครงการ

ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 10 เมษายน 2560 นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวธนกร ทองคำ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และนายอนัส อิแต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย โดยมีนายสุวิทย์ แก้วมณี บรรยายเรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้าในพื้นที่ ต.บุดี อ.รามัน จ.ยะลา เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย