การสัมมนารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านข้าวระดับจังหวัด (ภาคใต้)

kitjakome208

นายสุวิทย์ แก้วมณี และนางผกามาศ ทับทิมทอง เข้าร่วมสัมมนารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมฯ ด้านข้าวระดับจังหวัด (ภาคใต้)

วันที่ 14-15 มีนาคม 2560 นายสุวิทย์ แก้วมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางผกามาศ ทับทิมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านข้าวระดับจังหวัด (ภาคใต้) ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ (สาย 1) จังหวัดสงขลา โดยมี นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ให้เกียรติเป็นประธาน