ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

kitjakome207

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาผลความก้าวหน้าของงานและโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้