จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

kitjakome201

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีจัดอบรมเกษตรกร

หลักสูตร "ระบบการควบคุมภายในแบบกลุ่ม"

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร "ระบบการควบคุมภายในแบบกลุ่ม" โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ณ กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวอรอุมา บุญมี เป็นวิทยากร ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและประเมินความพร้อมของกลุ่ม และบรรยายเรื่อง "ความรู้มาตรฐานข้าวอินทรีย์" และเรื่อง "ระบบการควบคุมภายในแบบกลุ่ม" เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย