ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดพัทลุง

kitjakome200

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดพัทลุง ปี 2560

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ปี 2560 ซึ่งงานดังกล่าวสำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะกอกเหนือ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลพญาขัน ได้ขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2560 จากโครงการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ของกรมการข้าว จำนวน 755 ราย เมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 88,260 กิโลกรัม ณ โรงเรียนวัดเขาอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบลพญาขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในงานดังกล่าว ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การปลูกข้าวหลังน้ำลดและลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวปทุมธานี 1