โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ครั้งที่ 1

kitjakome203

จัดอบรมหลักสูตร "ระบบการควบคุมภายในแบบกลุ่ม"

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย เจ้าหน้าที่เกษตร จัดอบรมหลักสูตร "ระบบการควบคุมภายในแบบกลุ่ม" โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวอรอุมา บุญมี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "มาตรฐานข้าวอินทรีย์" และเรื่อง "ระบบการควบคุมภายในแบบกลุ่ม" เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ราย