โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ปี 2560

kitjakome198

จัดประชุมเกษตรกร กิจกรรมการเรียนรู้ภายในชุมชน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ปี 2560

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายจำลอง บุญแนบ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายนภัสพนธ์ เพชรบริสุทธิ์ และนางสาววิภาวรรณ ศรัทธารัตน์ จัดประชุมเกษตรกร กิจกรรมการเรียนรู้ภายในชุมชน โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ปี 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 ราย และติดตามงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติตามเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP) ตรวจประเมินแปลงของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา