จัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

kitjakome206

จัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560 กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดยะลา ณ โรงแรมยะลาแกรนด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา วิทยากรผู้มาให้ความรู้ คือ นายกำธร รัตนช่วย สถานีพัฒนาที่ดินยะลา บรรยายเรื่อง การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน และนายสุวิทย์ แก้วมณี บรรยายเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตข้าว เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 703 ราย