ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีจัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

kitjakome205

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพ

ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560

วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีจัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรม และมีวิทยาการจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา คือ นายปัญญา ยวงเกตุ และวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา คือ นายจำนงค์ พร้อมมูล ให้ความรู้เรื่องการจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าว และการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 1,422 ราย