ลงพื้นที่ติดตามเพื่อตรวจประเมินแปลง โครงการ Pre GAP

kitjakome196

นางสาวชิดชนก ก่อเจดีย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามเพื่อตรวจประเมินแปลง

วันที่ 27 มกราคม 2560 นางสาวชิดชนก ก่อเจดีย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาววิภาวรรณ ศรัทธารัตน์ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติตามเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP) ลงพื้นที่ติดตามเพื่อตรวจประเมินแปลง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในพื้นที่ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร และ ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา