จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด (จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา)

kitjakome465

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด (จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา)

วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2563 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด (จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ติดตามให้คำแนะนำการบริหารจัดการกลุ่ม รับทราบผลความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคของหน่วยงานภาคีเครือข่าย และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานในระดับจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 39 ราย