ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

kitjakome459

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 จังหวัดสงขลา

วันที่ 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายศุภศักดิ์ หนูเจริญ นางสาวปรมาภิ์ แสงจันทร์ นางผกามาส ทับทิมทอง และนายลือศักดิ์ หนูแดง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ปากรอ ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และกลุ่มนาข้าวปลอดภัยบ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ORG 03 และ ORG 03/1 และระบบควบคุมภายในของกลุ่ม (ICS) กลุ่ม T2 ครั้งที่ 2 และสุ่มตรวจแปลงผลิตข้าวอินทรีย์ของสมาชิกในกลุ่ม