ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563

kitjakome458

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายศุภศักดิ์ หนูเจริญ นางสาวปรมาภิ์ แสงจันทร์ นางผกามาส ทับทิมทอง และนายลือศักดิ์ หนูแดง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563 ณ กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านนิบง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่ม T1 ผ่านเอกสารหลักเกณฑ์การตรวจประเมินเบื้องต้น การตรวจสอบแปลง และตวจแบบบันทึกระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ เกษตรกร จำนวน 44 ราย พื้นที่ 124.25 ไร่