ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

kitjakome456

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการคัดกรองข้อมูลสำรวจและประเมินเกษตรกร (Smart Farmer) ด้านข้าว

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวทฤฒมน เพชรนุ้ย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายมะรอสดี หามะ ตำแหน่งพนักงานประจำคลังสินค้า พร้อมด้วย นางสาวจฬาลักษณ์ อินทไชย และนางสาวเนาวนิตน์ ดวงศรี เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามคัดกรองข้อมูลสำรวจและประเมินเกษตรกร (Smart Farmer) ด้านข้าว โดยการคัดเลือกของสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนศูนย์ข้าวละ 5 ราย ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอสิงหนคร และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา