ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 (จังหวัดสงขลา)

kitjakome452

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 (จังหวัดสงขลา)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เป็นประธานประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 (จังหวัดสงขลา) ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 2 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี โดยมี นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย และนางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและเสวนาถึงอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละศูนย์