ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 (จังหวัดยะลา)

kitjakome451

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 (จังหวัดยะลา) ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุวิทย์ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 (จังหวัดยะลา) ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 2 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี โดยมี นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย และนางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและเสาวนาถึงอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละศูนย์ข้าว