ตรวจประเมินการจัดทำระบบควบคุมภายในของกลุ่ม (ICS) รายแปลง กลุ่ม T2

kitjakome450

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 และนำคณะผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์เข้าตรวจประเมินการจัดระบบควบคุมภายในของกลุ่ม (ICS)

วันที่ 28 - 30 มกราคม 2563 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายลือศักดิ์ หนูแดง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 พร้อมนำคณะผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์เข้าตรวจประเมินการจัดทำระบบควบคุมภายในของกลุ่ม (ICS) รายแปลง กลุ่ม T2 ณ

1. กลุ่มข้าวปลอดภัยบ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกษตรกร 8 ราย

2. กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ปากรอ ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เกษตรกร 37 ราย

3. กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เกษตรกร 17 ราย