จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day)

kitjakome445

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวปรมาภิ์ แสงจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวสุทธินี คชรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นายอนัส อีแต นายไชยา ชุมพราหมณ์ และนางสาวธนกร ทองคำ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านช่อนฉา หมู่ที่ 2 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กิจกรรมภายในงานแบ่งกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าสถานีเรียนรู้ จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว สถานีการใช้สารชีวภัณฑ์ สถานีการผสมปุ๋ยใช้เอง สถานีโรคแมลงศัตรูข้าว และสถานีการจัดทำบัญชีครัวเรือน เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 ราย