ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

kitjakome444

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ตำท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายศุภศักดิ์ หนูเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายลือศักดิ์ หนูแดง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์หลาต้นโดบ้านหินเกลี้ยง ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดทำเอกสาร แบบบันทึก ORG 02 แบบบันทึกระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และอธิบายหลักเกณฑ์การตรวจประเมินกลุ่มT1 แก่คณะกรรมการในกลุ่ม และชี้แจงการกรอกบันทึกแก่สมาชิกในกลุ่ม  56 ราย พื้นที่ 123 ไร่