ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา

kitjakome438

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา

วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศุูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวนิธนภา สิทธิสุทธิ์ นางสาวดารีนา บิลสมาน และนายกิตติศักดิ์ เภอบาล เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ณ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา เพื่อดำเนินงานจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) ของข้าว GAP และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ GAP