ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

kitjakome437

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายลือศักดิ์ หนูแดง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์หลาต้นโดบ้านหินเกลี้ยง ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อประชุมหลักเกณฑ์การตรวจประเมินกลุ่มT1 และอธิบายการใช้ปุ๋ยให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอินทรีย์ตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม และตรวจการจด แบบบันทึก ORG 02 แบบบันทึกระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และ ส่งเสริมให้กำจัดวัชพืชในนาข้าว สมาชิก 56 ราย พื้นที่ 132 ไร