ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

(kitjakome433

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายลือศักดิ์ หนูแดง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ กลุ่มเกษตรกรนาข้าวอินทรีย์ปากรอ ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจงการตรวจรับรองและตรวจสอบเอกสารการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ กับคณะกรรมการตรวจสอบแปลงภายในของกลุ่ม (ICS) รายแปลง กลุ่ม T2 สมาชิก 32 ราย พื้นที่ 131 ไร่