ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

kitjakome430

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายลือศักดิ์ หนูแดง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดทำเอกสารแบบบันทึก ORG 02 แบบบันทึกระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และอธิบายหลักเกณฑ์การตรวจประเมินกลุ่ม T1 และส่งเสริมให้เกษตรกรกำจัดวัชพืชในข้าว เกษตรกรเข้าร่วม 56 ราย พื้นที่ 132 ไร่