ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

kitjakome429

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวดารีนา บิลสมาน นางสาวนิธนภา สิทธิสุทธิ์ และนายกิตติศักดิ์ เภอบาล เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ณ กลุ่มแปลงใหญ่บ้านเกาะไหล ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินงานจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) ของข้าว GAP ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ GAP วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร