ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

kitjakome424

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจรัญ ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายลือศักดิ์ หนูแดง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัมนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ กลุ่มเกษตรกรนาข้าวอินทรีย์ปากรอก ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อจัดทำเอกสารและวางแผนตรวจสอบกับคณะตรวจสอบแปลงภายในของระบบควบคุมภายใน (ICS) บฟ-3 ทะเบียนเกษตรกรและแผนการผลิตของกลุ่ม, บฟ-4 แบบบันทึกการผลิตของเกษตรกร, บฟ-5 แบบบันทึกการฝึกอบรม และ บฟ-6 รายการตรวจสอบแปลง รายแปลง กลุ่ม T2 สมาชิก 37 ราย พื้นที่ 131 ไร่