ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดยะลา

kitjakome421

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวป้ตตานี ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดยะลา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวดารีนา บิลสมาน นางสาวนิธนภา สิทธิสุทธิ์ และนายกิตติศักดิ์ เภอบาล เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ณ เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมือง ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินงานจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) ของข้าว GAP ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ GAP และการดำเนินงานกิจกรรมการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS