ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

kitjakome419

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา

วันที่ 24 - 25 และ 29 - 30 ตุลาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา บุญมี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวเนาวนิตย์ ดวงศรี และนางสาวจุฬาลักษณ์ อินทไชย เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา เพื่อติดตามข้อมูลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของศูนย์ข้าวชุมชน ทั้งสิ้น 14 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะไหล ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

2. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองเสือเหนือ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

3. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

4. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขาว ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

5. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกัมมัน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

6. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองโอน ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

7. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

8. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลชะแล้ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

9. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแดนสงวน ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

10. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านคูวาออก ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

11. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปาโจ ตำบลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

12. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสะโต ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

13. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกำปั่น ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

14. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลพร่อน ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา