ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562

kitjakome415

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา บัวสิน พนักงานประจำห้องทดลอง และนายลือศักดิ์ หนูแดง  นายกิตติศักดิ์ เภอบาล นางสาวนิธนภา สิทธิ์สุทธิ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 และติดตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  ปี 2562 ออกติดตามการจัดทำเอกสารการขอรับรองมาตรฐาน GAP ของกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการเพื่อเก็บข้อมูลจัดทำระบบควบคุมภายใน ICS ด้าน GAP ก่อนถึงฤดูการทำนาปี และแนะนำการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาในนาข้าว โดยเน้นประธานกลุ่มในการบริหารจัดการและชี้แจง แก่สมาชิกของกลุ่ม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ หมู่ที่1 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา