ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

kitjakome408

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจำลอง บุญแนบ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา บัวสิน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง นายลือศักดิ์ หนูแดง นายกิตติศักดิ์ เภอบาล และนางสาวนิธนภา สิทธิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 และติดตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562 เพื่อส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์รูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้สินค้ามีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ หมู่ที่ 1 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา