ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา

kitjakome403

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วย นางผกามาส ทับทิมทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายลือศักดิ์ หนูแดง นายกิตติศักดิ์ เภอบาล และนางสาวนิธนภา สิทธิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

1. สรุปงบประมาณการใช้จ่าย ปี 2562

2. สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคี ปี 2562

     - กรมส่งเสริมการเกษตร

     - กรมพัฒนาที่ดิน

     - สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

3. การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

4. เรื่องอื่นๆ...การวางแผนการดำเนินโครงการ ปี 2563 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี 2562)

ผู้เข้าร่วมประชุม 33 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา