ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

kitjakome400

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้ นายจำลอง บุญแนบ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา บัวสิน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และนายลือศักดิ์ หนูแดง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้มีมาตรฐานมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และติดตามแปลงนาเพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหาวัชพืชก่อนถึงฤดูการทำนา ณ กลุ่มแปลงใหญ๋ข้าวเกาะไหล ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา